Vườn chôm chôm Bình Hòa Phước

Vườn trái cây Cù lao An Bình, Vĩnh Long